นพ.สมเกียรติ อธิคมกุลชัย
e-mail : [email protected]
ศูนย์ฟื้นฟูประสาทตาและการมองเห็น โรงพยาบาลเอกชัย โทร. 084-646-4422